Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi
nenasilje@zbornica-zveza.si

Predstavitev

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza) je leta 1999 imenovala Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi (Delovna skupina). Ob ustanovitvi se je delovanju Delovne skupine pridružil tudi Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Delovna skupina je pričela delovati v letu 2000. Članice Delovne skupine imenuje Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Aktualne članice Delovne skupine so:  Irena Špela Cvetežar, voditeljica, Darinka Klemenc, Monika Ažman, Aljoša Lapanja, Sabina Vihtelič, Sonja Kovač, Katarina Žabkar in Nina Štimpfel. Strokovna sodelavka Delovne skupine je Doroteja Lešnik Mugnaioni.

Cilji delovanja Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi:

 • Ozaveščanje članic in članov Zbornice-Zveze, drugih strokovnih javnosti na področju zdravstva ter širše javnosti o problematiki nasilja v družbi, posebno o nasilju v zdravstvu, medosebnih odnosih in nasilju na delovnem mestu;
 • Izobraževanje in usposabljanje članic in članov Zbornice-Zveze na področju prepoznavanja, preprečevanja in obravnave nasilja na delovnem mestu;
 • Raziskovanje pojavnosti nasilja na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni in babiški negi;
 • Priprava gradiv, zloženk, publikacij, člankov na tem področju;
 • Nudenje strokovne multiprofesionalne pomoči članicam in članom Zbornice-Zveze, kadar se na delovnih mestih soočijo z nasiljem;
 • Sodelovanje na domačih in mednarodnih konferencah na temo preprečevanja nasilja v zdravstveni in babiški negi;
 • Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, strokovnimi združenji in drugimi ustanovami, ki si prizadevajo za preprečevanja nasilja v medosebnih odnosih in družbi, za enake možnosti in spoštovanje človekovih pravic.

Načela delovanja Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi:

 • Nasilno vedenje je nedopustno in je nesprejemljiva oblika medosebne komunikacije.
 • Nasilje je izbira in zato je za nasilno vedenje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica nasilja.
 • Oseba, ki ima izkušnjo z nasiljem oziroma je žrtev nasilja, mora biti na delovnem mestu in pri pristojnih ustanovah deležna ustrezne pomoči in zaščite.
 • Pri nasilnem vedenju je treba vedno upoštevati moč vpletenih subjektov oziroma zlorabo moči.
 • Nasilje poškoduje in destruktivno vpliva na zdravje in kakovost življenja žrtve ter opazovalcev nasilja.
 • Nasilje v medosebnih odnosih odraža strukturne neenakosti v družbi in je zato družbeni problem.
 • Za preprečevanje nasilja smo odgovorni vsi – tako posameznice in posamezniki kot tudi organizacije in državne institucije.

Dejavnosti Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi:

 • Ozaveščanje članic in članov ter širše javnosti o pojavu nasilja v zdravstvu in širše v družbi.
 • Izvajanje izobraževanj, usposabljanj, delavnic na temo preprečevanja nasilega vedenja, trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu za zaposlene v zdravstveni in babiški negi.
 • Izvajanje predavanj na temo zakonodaje s področja nasilja na delovnem mestu in nasilja v družini, ki zavezuje zaposlene v zdravstveni in babiški negi.
 • Multiprofesionalna obravnava primerov nasilja na delovnem mestu, kadar se članice in člani Zbornice-Zveze obrnejo na Delovno skupino po pomoč.
 • Sodelovanje v projektih in kampanjah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja v družbi.
 • Raziskovanje pojavnosti nasilja v zdravstveni negi.
 • Priprava protokolov za obravnavo posameznih vrst nasilja na delovnem mestu in pri izvajanju zdravstvene nege.
 • Sodelovanje na konferencah, izmenjava znanj in izkušenj z drugimi strokovnimi organizacijami, priprava publikacij in drugih gradiv.
 • Aktualiziranje spletne strani delovne skupine.

Pomemben vidik delovanja Delovne skupine je aktivno sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, zlasti z Društvom SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Skupaj smo pripravili več pomembnih projektov. Izvajalcem zdravstvene in babiške nege so dobro poznane vsakoletne akcije v okviru mednarodnih dni boja zoper nasilje nad ženskami pod skupnim imenom »Kaj ti je deklica?«, saj v teh aktivnostih Delovna skupina sodeluje že od leta 2000.

Članice Delovne skupine so 12.5.2005 ob mednarodnem dnevu medicinskih sester prejele tudi Zlati znak, ki ga je podelila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Od leta 2010 Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi vsako leto v času mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami pripravi Dan odprtih vrat, v okviru katerega ponudi psihosocialno in pravno pomoč žrtvam nasilja, informacije o oblikah pomoči, pripravi predavanja, okrogle mize in druge dogodke.

O svojem delovanju članstvo Zbornice-Zveze in širšo javnost delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi obvešča v Utripu, objavlja tudi članke na temo preprečevanja nasilja in vabi na svoja izobraževanja in usposabljanja.

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi je leta 2011 sodelovala tudi pri vzpostavitvi prve telefonske linije za pomoč osebam z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, ki deluje v okviru Društva SOS telefon. Telefon je pričel delovati 30.3.2011. Deluje vsak torek od 17.00 do 20.00 na telefonski številki: 031 722 333.

Protokol: Pomoč ženski, ki je žrtev nasilje (2004) se nahaja v spodnji povezavi...

Protokol: Kaj lahko storimo, če se srečamo z nasiljem na delovnem mestu? (2004) se nahaja v spodnji povezavi...