Zasebni izvajalci v zdravstveni in babiški negi

Medicinska sestra oziroma babica lahko izvaja zdravstveno in babiško nego kot

 • zdravstveno nego in oskrbo pacienta na njegovem domu,
 • zdravstveno nego in oskrbo pacienta v delovnih prostorih izvajalca zdravstvenih storitev,
 • babiško nego,
 • patronažno dejavnost,
 • organiziranje službe zdravstvene in babiške nege ter službe pomoči pacientu na domu,
 • organiziranje in izvajanje zdravstvene vzgoje, svetovanja in izobraževalnih programov iz področja zdravstvene ali babiške nege, vključevanje v programe promocije zdravja,
 • izvajanje pedagoškega dela,
 • izvajanje pripravništva za zdravstvene delavcev in zdravstvene sodelavce. Izvaja se v okviru poklicne dejavnosti (kompetenc) navedenih v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti in Poklicnih kompetenc v zdravstveni in babiški negi.

Zasebno dejavnost lahko medicinska sestra oziroma babica izvaja pod naslednjimi pogoji

 • da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom zakona o zdravstveni dejavnosti,
 • da ni v delovnem razmerju,
 • da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica,
 • da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre,
 • da pridobi mnenje pristojne zbornice
 • znanje slovenskega jezika

Medicinska sestra oziroma babica, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, lahko prične opravljati zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za zdravje.
Strokovne, tehnične in druge pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev predpiše minister, pristojen za zdravje.
Medicinska sestra/ babica – zasebnica lahko omogoči opravljanje praktičnega pouka učencem in študentom ter pripravništva, sekundariata in specializacije v skladu s svojo dejavnostjo in s programom izobraževanja pod pogoji, predpisanimi po 32. in 34. členu zakona o zdravstveni dejavnosti.

Zbornica – Zveza izdaja mnenje na podlagi Pravilnika o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije.

Za pridobitev mnenja mora kandidat na naslov Zbornice – Zveze poslati

1) vlogo, ki vsebuje:
a) navedbo področja zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe, ki se želi opravljati kot zasebna zdravstvena dejavnost,
b) navedbo terenskega območja na katerem želi kandidat opravljati zasebno zdravstveno dejavnost na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe,
c) življenjepis s poudarkom na strokovnem razvoju,
2) fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potna listina, vozniško dovoljenje),
3) fotokopijo odločbe o vpisu v register in fotokopijo odločbe o podelitvi oz. podaljšanju  licence, če je licenca za izvajalca predpisana,
4) dokazilo delodajalca ali druge pravne ali fizične osebe oziroma fotokopijo verodostojne listine, iz katere so razvidne zahtevane delovne izkušnje (pet let delovnih izkušenj in ustrezna izobrazba na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe, od tega zadnja tri leta v zdravstveni dejavnosti za katero želi kandidat pridobiti mnenje),
5) fotokopijo dokazila o udeležbi na vsaj treh strokovnih izobraževanjih v skupnem obsegu najmanj 18 ur v zadnjih treh letih s strokovnega področja za katero želi kandidat pridobiti mnenje,
6) fotokopijo potrdila o znanju slovenskega jezika (spričevalo zaključnega letnika srednje šole ali dokazilo o opravljenem tečaju in izpitu iz slovenskega jezika).

Če kandidat ne predloži ali ne želi predložiti fotokopije osebnega dokumenta, komisija preveri istovetnost kandidata z vpogledom v njegov osebni dokument na razgovoru. Pri shranjevanju fotokopij osebnih dokumentov se upoštevajo določila Zakona o osebni izkaznici in Zakona o potnih listinah.

Fotokopijo verodostojne listine, iz katere so razvidne zahtevane delovne izkušnje lahko kandidat v delu, ki se ne nanaša na izkazovanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj (npr. podatki o plači ali drugih prejemkih iz delovnega razmerja) ustrezno prečrta ali trajno prekrije z namenom varovanja osebnih podatkov.

Informacije lahko dobite tudi na sedežu Zbornice – Zveze v času uradnih ur.