Specialna znanja

Sklepi Upravnega odbora Zbornice - Zveze na podlagi katerih lahko izvajalci zdravstvene in babiške nege uveljavljajo pridobitev specialnih znanj

Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, http://www.zbornica-zveza.si/sl/pravilnik-o-nacionalnem-registru-special..., ureja načine in postopke pridobitve specialnih znanj izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji ter postopke vpisa v Nacionalni register specialnih znanj, ki ga vodi Zbornica – Zveza. Pridobitev specialnih znanj je omogočena tudi na podlagi posameznih sklepov Upravnega odbora Zbornice - Zveze, ki upoštevajo posamezne specifičnosti pridobivanja specialnih znanj na ožjih strokovnih področij zdravstvene in babiške nege.

Sklep UO 649/39

Člani UO Zbornice – Zveze v zvezi s pobudo Strokovne sekcije medicinskih sester in babic o priznanju specialnih znanj za medicinske sestre – babice s srednješolsko izobrazbo, ki delajo več kot 10 let v specialistični ambulanti na sekundarni ravni ali dispanzerju za ženske na primarni ravni, sprejemajo sklep: medicinske sestre babice s srednješolsko izobrazbo so pozvane, da vložijo vlogo za priznanje specialnih znanj za delo v dispanzerjih za ženske oz. specialističnih ambulantah na področju ginekologije. K vlogi priložijo dokazila o strokovnih izobraževanjih in potrdilo delodajalca o delu na tem mestu. Delodajalec naj opredeli dela in naloge, ki jih prosilec opravlja na tem delovnem mestu. Specialna znanja morajo biti pridobljena po izobraževanjih, ki praviloma, vsa skupaj, obsegajo najmanj 50 ur. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo bo imenovala strokovna sekcija medicinskih sester in babic, ob smiselni uporabi Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (1. do 6. člen).

Sklep UO 709/42

Upravni odbor Zbornice – Zveze je sprejel sklep, da se vsem medicinskim sestram/ medicinskim tehnikom, ki so zaključili izobraževalni program, katerega zadnji vpis je potekal v šolskem letu 1980/81 in so ga zaključili po tedaj priznanem programu, omogoči pridobitev specialnih znanj v skladu s sklepom z dne 23.7.2008. K vlogi medicinska sestra/ medicinski tehnik priloži dokazila o strokovnih izobraževanjih in potrdilo delodajalca o delu na delovnem mestu, kjer delodajalec opredeli dela in naloge. Prosilka/prosilec mora imeti več kot 10 let delovne dobe na delovnem mestu, na katerem želi uveljavljati specialna znanja. Specialna znanja morajo biti pridobljena po izobraževanjih, ki praviloma vsa skupaj obsegajo najmanj 50 ur. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ob smiselni uporabi Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanjih v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (1. do 6. člen). Naziv specialnega znanja se določi v skladu z delovnim mestom prosilke/ prosilca.

Sklep UO 770/45

Člani UO Zbornice - Zveze v zvezi s pobudo Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji o  priznanju specialnih znanj za višje in diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike, ki so opravili tečaj avdiometrije in avdiološke elektroakustike,  sprejemajo sklep:  pozove se višje in diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike,  ki so opravili tečaj avdiometrije in avdiološke elektroakustike do uveljavitve Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in izvajajo aktivnosti na področju avdiometrije, da vložijo vlogo za  priznanje specialnih znanj za omenjeno področje. K vlogi priložijo dokazilo o opravljenem izobraževanju, ki ga je izdal UKC Ljubljana - Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno  kirurgijo ter  potrdilo  delodajalca, da opravljajo delo avdiometrista. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ob smiselni uporabi Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanjih v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (1. do 6. člen). Naziv specialnega znanja se določi v skladu z delovnim mestom prosilke/ prosilca.

Sklep UO 241/16

Program usposabljanja z naslovom »Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji" se vpiše v nacionalni register specialnih znanj. V registru se vodijo vsi kandidati, ki so uspešno dokončali usposabljanje.

Sklep UO 556/31

Upravni odbor Zbornice – Zveze je v zvezi s pobudo Stalne delovne skupine za paliativno zdravstveno nego pri Zbornici – Zvezi o priznanju specialnih znanj s področja paliativne oskrbe sprejel naslednji sklep: diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, višjim medicinskim sestram/višjim medicinskim tehnikom in tehnikom zdravstvene nege/tehnicam zdravstvene nege se do organiziranja strokovnega izobraževanja s področja paliativne oskrbe, ki bo izpolnjevalo vse pogoje in kriterije določene v Pravilniku o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege omogoči pridobitev specialnih znanj s področja paliativne oskrbe. Specialna znanja morajo biti pridobljena na strokovnih izobraževanjih s področja paliativne oskrbe, ki praviloma vsa skupaj obsegajo najmanj 50 ur, prosilec/prosilka pa mora imeti tudi najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja paliativne oskrbe. K vlogi se priloži: potrdila o strokovnih izobraževanjih s področja paliativne oskrbe, potrdilo delodajalca oz. druge pravne ali fizične osebe iz katerega so razvidne delovne izkušnje na področju paliativne oskrbe ter fotokopijo listine o najvišje doseženi stopnji izobrazbe s področja zdravstvene nege. Pridobljeni naziv se glasi: specialno znanje s področja paliativne oskrbe.

Sklep UO 685/38

Upravni odbor Zbornice – Zveze izvajalcem zdravstvene nege - udeležencem strokovnega izpopolnjevanja z naslovom »Duševno zdravje v skupnosti« v organizaciji Šentprima, zavoda za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov, ki so zaposleni na delovnem mestu v psihiatrični obravnavi, priznava pridobitev specialnega znanja z naslovom »Specialno znanje iz skupnostne psihiatrične obravnave«.

Spoštovana članica, član,

postopek pridobitve poteka na osnovi vloge, ki jo prosilka/prosilec naslovi na naslov:
Komisija za specialna znanja
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana

Vlogo za vpis v nacionalni register specialnih znanj prosilka/prosilec odda na predpisanem obrazcu.

Obvezne priloge k vlogi so:

  • potrdilo delodajalca, kot opredeljuje sklep,
  • potrdila o izobraževanjih, pridobljena v zadnjih desetih letih.
  • fotokopija listine o doseženi najvišji stopnji  izobrazbe s področja zdravstvene ali babiške nege:
    • a) fotokopijo spričevala o zaključenem srednješolskem izobraževanju oziroma fotokopija diplome.
    • b) fotokopijo strokovnega izpita za najvišjo pridobljeno stopnjo izobrazbe s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma fotokopijo Ministrstva za zdravje RS o oprostitvi opravljanja strokovnega izpita (točka »c« za vas ne velja).
    • c) V primeru, da ste diplomirali po študijskem programu, ki je usklajen z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/36/ES priložite fotokopijo priloge k diplomi iz katere je razviden podatek 2005/36/ES (točka »b« za vas ne velja).

Komisija obravnava vloge načeloma enkrat mesečno. Za dodatne informacije pokličite na telefon: 01 544 54 80.