Pripravniki

Pripravništvo je usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih kadrov v delo. Je oblika posebne skrbi za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe.

Namen pripravništva je, da pripravnik opravi program usposabljanja, s katerim umesti strokovno znanje s teoretične na praktično raven, poglobi znanja in veščine potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela ter da se pripravi za strokovni izpit.

Cilj pripravništva je izobraževanje in vzgajanje za delo ter za osebni razvoj. Je koristna  popotnica v svet poklicnega udejstvovanja, saj začetniku omogoči stik z novimi delovnimi področji in  boljši pregled nad dogajanjem v praksi.

Pripravništvo se izvaja po določenem programu in pod vodstvom mentorja.

Pripravništvo po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR Ur.l. RS, št.42/2002- http://www.uradni-list.si/1/content?id=36364) ni obvezno, razen v javni upravi, sodstvu in zdravstveni dejavnosti. Vendar pa se po 120. členu lahko z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi, da posameznik, ki prvič začne opravljati delo, sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik. Pogodba mora ustrezati vrsti in stopnji strokovne izobrazbe, sklenjena pa mora biti z namenom, da se posameznik usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Po 140. členu ZDR ima delavec pripravnik pravico do plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače za delovno mesto oziroma vrsto dela, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, in do drugih osebnih prejemkov - torej 70 odstotkov ali več.

V skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in opredeljujejo pogoje za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti je pripravništvo obvezen institut, ki začetniku omogoča, da z zaključnim izpitom oziroma diplomo pridobljeno znanje postopoma aplicira v konkretno delovno okolje.

Pripravništvo v zdravstveni in babiški negi opredeljuje 64. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki navaja, da:

  • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov smejo samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu;
  • pripravništvo traja za zdravstvene delavce s srednjo strokovno izobrazbo šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in z visoko strokovno izobrazbo, razen za zdravnika, 12 mesecev;
  • minister, pristojen za zdravje, predpiše vsebino pripravništva ter program in postopek opravljanja strokovnega izpita.

Ne glede na prvi odstavek tega člena smejo delo v zdravstveni dejavnosti samostojno opravljati:

  • diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem besedilu: diplomirana medicinska sestra) in diplomirana babica oziroma diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica) po končanem najmanj triletnem ali 4.600 ur trajajočem študiju s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem,
  • diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, ki je začela opravljati pripravništvo pred uveljavitvijo tega zakona, in diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, ki bo končala študij po triletnem programu, ki obsega 2.250 ur, opravi pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do 31. 12. 2009.

Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih ali pri zasebnih zdravstvenih delavcih., ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

Pripravništvo lahko opravlja tudi oseba, ki ni v delovnem razmerju, pod pogoji, ki jih določa zakon.

Program pripravništva in strokovnega izpita za poklicne skupine:

Strokovni izpit, ki ga opravljate na Ministrstvu za zdravje obsega področja:

  • Zdravstvena nega
  • Socialna medicina
  • Prva pomoč
  • Osnove pravne ureditve

Pripravništvo opravljate po predpisanem programu in listu pripravništva, ki je objavljen v publikacijah, ki jih dobite na sedežu Zbornice – Zveze.


Program pripravništva za tehnike zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege. Ljubljana, 2013


Program pripravništva za diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike. Ljubljana, 2001


Program pripravništva za diplomirane babice / diplomirane babičarje. Ljubljana, 2001

Več informacij lahko dobite pri vaših delodajalcih oziroma kadrovskih službah zavodov.

Želimo vam veliko uspeha!