Poklicne kvalifikacije

Aktualna obvestila

21.11.2008 - Vsi, ki želite pridobiti certifikat o formalno priznani usposobljenosti (NPK) za poklicni standard:

 • Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja lahko dobite potrebne informacije na: o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo, Zaloška cesta 2 Telefon: 01 522 32 55
 • Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka lahko dobite potrebne informacije na: o Univerzitetni kilinični center Ljubljana, Reševalna postaja, Zaloška cesta 2 Telefon: 01 54 83 550

Zbrala: Biserka Marolt Meden in Peter Požun

Uvod

Kaj je certifikatni sistem?

 • Je sistem javno vzpostavljenih institucij (teles), ki omogoča podeljevanje certifikatov.
 • Je proces, ki posamezniku z določenimi znanji in strokovno usposobljenostjo omogoča, da pridobi formalno priznanje oziroma potrdilo za spretnosti in znanja, ki jih sicer že ima.

Kaj je certifikat?

 • Je javna listina, ki izkazuje poklicno kvalifikacijo. Če je pridobljen v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ne izkazuje stopnje izobrazbe.
 • Sredstvo, s katerim se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje.
 • Uradno priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja.
 • Enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.

Kako pridobiti certifikat?

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji je mogoče pridobiti v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
1. z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti,
2. na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.

Zakaj certificiranje?

Kandidat s pridobitvijo certifikata NPK pridobiti uradno veljaven dokument, s katerim v delovnem procesu lahko dokazuje zmožnost za opravljanje poklica.

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali sklopov v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Kaj pomeni nacionalna poklicna kvalifikacija?

 • za delodajalca usposobljenost delavca;
 • za posameznika možnost dokazovanja oziroma identifikacije »skritega« znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja s prejšnjih delovnih mest in drugo.

Kdaj so zagotovljeni pogoji za pridobitev certifikata za posamezno poklicno kvalifikacijo?

 • Sprejet poklicni standard
 • Sprejet katalog znanj in spretnosti
 • Izbran izvajalec preverjanja in potrjevanja NPK
 • Izbrani in usposobljeni svetovalci
 • Izbrani člani komisij z licencami

Zakonske podlage za sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/2000, 55/2003, 118/2006, 1/2007) ureja:

 • postopek in nosilce priprave standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti;
 • pogoje in postopke preverjanja in potrjevanja oziroma pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

Zakonske določbe so razdelane v izvršilnih predpisih

 • Pravilniku o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/2001, 77/2003, 107/2005, 40/2007);
 • Pravilniku o obrazcu javne listine o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – certifikatu (Uradni list RS, št. 97/2003);
 • Pravilniku o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/2001, 97/2003, 108/2004, 18/2005, 57/2007);
 • Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/2001, 97/2003, 108/2004, 117/2005, 57/2007);
 • Pravilniku o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 65/2007).

Kdo vse je vključen v sistem NPK in kakšne naloge ima?

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je krovna institucija v sistemu NPK.

Center za poklicno izobraževanje (CPI) – priprava poklicnih standardov in katalogov, razvoj metodologij, spremljanje certifikatnega sistema, pod pristojnostjo Ministrstva za šolstvo in šport.

Področni odbori za poklicne standarde (PS) – obravnava pobud, predlog izdelave poklicnega standarda in katalogov s prioritetami, predlog strokovnjakov za pripravo profilov poklicev poklicnih standardov in katalogov, predlog strukture kvalifikacij, usklajevanje vsebin PS in katalogov, predlog PS in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu, predlog revizije PS in katalogov. V njih sodelujejo predstavniki različnih strokovnih področij.

Področni odbor za poklicne standarde zdravstvo, farmacija in socialne storitve

Področni odbor sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev, in sicer s strani ministrstev, delodajalcev in sindikatov: Ministrstvo za zdravje, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije: Združenje kemijske in gumarske industrije in Združenje drobnega gospodarstva, Obrtna zbornica Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je odgovorno za sprejem in objavo poklicnih standardov.

Za področje zdravstva in farmacije so bili v skladu s prenovo nomenklature poklicev pripravljeni sledeči poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • za VI. kvalifikacijsko raven: ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja in zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka;
 • za V. kvalifikacijsko raven: zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena asistentka, pediker/pedikerka, maser/maserka.

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje – je organ, ki poda predlog novega poklicnega standarda ministru za delo v sprejem in objavo, sprejme metodologije za pripravo poklicnih standardov in katalogov, sprejme prioritete izdelave poklicnih standardov in katalogov; pripravi predlog programa usposabljanja za člane komisije za pridobitev licence;
Državni izpitni center (RIC) – spremljanje postopkov preverjanja in potrjevanja, strokovno delo s komisijami ter njihovo imenovanje za vsakokratno preverjanje in potrjevanje, skrb za vzpostavljanje mreže ter vodenje registra izvajalcev preverjanja in potrjevanja NPK.

Izvajalci preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije

Postopki in nosilci pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Kandidat, ki si želi pridobiti certifikat o NPK, se mora oglasiti pri izvajalcu postopkov preverjanja in potrjevanja, ki mu bo pomagal na poti do pridobitve želenega certifikata.

Kdo je lahko izvajalec in kakšne naloge ima?

Izvajalec je lahko vsak, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK (podrobnosti na http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci).
Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).

Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij.

Kriteriji za vpis v register izvajalcev so:

 • izpolnjeni pogoji za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
 • lastni prostori in oprema izvajalca v skladu s poklicnim standardom in katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (odločujoč kriterij). Naloge izvajalca:
 • pošlje predlog roka in kraja preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Državnemu izpitnemu centru;
 • obvesti kandidate, ki želijo pridobiti poklicno kvalifikacijo o možnostih in pogojih za pridobitev NPK;
 • zagotovi kandidatom svetovanje;
 • pošlje zahtevo za imenovanje komisije za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije v Državni izpitni center;
 • dogovori se s člani komisije za preverjanje in potrjevanje zbirnih map, za praktično preverjanje in za plačilo članom komisij;
 • v primeru izvajanja praktičnega preverjanja poklicne kvalifikacije obvesti kandidate, s katerega področja bo preverjano njihovo znanje;
 • obvesti kandidate o rezultatih preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije;
 • izda certifikat, kadar komisija odloči, da kandidat izpolnjuje vse pogoje po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti;
 • izda odločbo, kadar kandidat neuspešno opravi preverjanje NPK;
 • vodi evidenco izdanih certifikatov;
 • enkrat letno poroča Državnemu izpitnemu centru.

Kdo je lahko svetovalec in kakšna je njegova vloga?

Pomoč svetovalcev

Vsak izvajalec mora kandidatom, ki želijo pridobiti certifikat NPK, zagotoviti pomoč posebej za to usposobljenih svetovalcev.
Svetovalci so usposobljeni za svetovanje kandidatom pri izbiri ustrezne NPK glede na svoje predhodno znanje in delovne izkušnje ter za pomoč pri zbiranju in predstavitvi dokazil o usposobljenosti kandidata (osebni portfolio).

Naloga svetovalca je, da kandidata pouči o postopku preverjanja in potrjevanja, skupaj poiščeta možnosti za kandidatov osebni razvoj in premagovanje ovir.
Pri tem svetovalec kandidatu nudi oporo pri izbiranju ustreznih dokazil ali iskanju dodatnih možnosti za izobraževanje ter mentorstvo, ki zajema predvsem konkretno vodenje pri izboru ravni in področja za preverjanje in potrjevanje, pri iskanju dokazil in določanju njihove ustreznost, ko kandidat pripravlja svoj osebni portfolio.

Celoten proces svetovanja pa mora temeljiti na avtonomiji posameznika, ki razmišlja o svojih izkušnjah; svetovalec mu pomaga pri formuliranju in predstavitvi izkušenj na način, ki bo omogočil ovrednotenje teh izkušenj in znanj.

Svetovalec nudi podporo kandidatu, ki na ta način krepi svoj občutek vrednosti in motivacijo za nadaljnji osebni razvoj. Tak način dela s kandidatom je nujen v situacijah, ki so kandidatu neznane, posebej v primeru, ko mora predstaviti svoje izkušnje, da bi jim dal neko formalno vrednost.

Svetovalci so lahko zaposleni na inštitucijah, ki so tako izvajalke preverjanj kot tudi izvajalke priprav na preverjanja.
Da bi zagotovili strokovno delo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je pogoj za inštitucijo, ki se vpisuje v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, da ima usposobljenega svetovalca.

Etične smernice v svetovanju

Avtonomija in strokovnost sta najbolj pomembna kriterija, ki jima mora slediti svetovalec pri svojem delu.

V tem trenutku je največji delež svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, ki so se usposabljali na Andragoškem centru Slovenije ter na Centru RS za poklicno izobraževanje, zaposlen na inštitucijah, ki so tako izvajalci preverjanj kot tudi izvajalci priprav na preverjanja. To jih postavlja v središče različnih interesov. Na eni strani se spopadajo z interesi inštitucije, ki jih zaposluje in na drugi strani z interesi kandidata, ki pa niso nujno usklajeni s prejšnjimi.

Svetovalcem so lahko v pomoč pri zagotavljanju strokovnosti in avtonomnosti tudi etične smernice, ki se uveljavljajo v svetovanju.

Spoštovanje
Spoštovanje svetovančeve volje v vseh fazah svetovalnega procesa.. Svetovanje mora izhajati iz integritete in samostojnosti svetovanca. Svetovanja ne smejo voditi interesi svetovalca. Naloga svetovalca je zagotavljanje ravnovesja med spodbujanjem in ponujanjem izzivov ter spoštovanjem svetovančevih interesov.

Nepristranskost
Svetovanje mora biti nevtralno in nepristransko. Svetovanje mora varovati interese svetovanca – ne pa interesov posameznih institucij ali drugih interesov.

Preglednost
Splošen okvir in pogoji svetovalnega procesa naj bodo jasno določeni. Svetovalec mora biti po potrebi pripravljen vključiti tudi raznovrstne druge institucije, o tem mora predhodno obvestiti svetovanca.

Zaupnost
Vsi svetovalni pogovori morajo biti zaupni. V primerih, kjer so svetovalci obvezani, da določene podatke v skladu z zakonodajo posredujejo drugim institucijam, morajo biti svetovanci predhodno obveščeni, za katere podatke gre.

Natančnost / Vestnost
Posredovane informacije morajo biti pravilne in ažurne. Svetovalni materiali morajo biti primerni in vključevati relevantne vidike, ki se nanašajo na izbiro izobraževalnega programa, usposabljanja in zaposlovanja, kot tudi opis življenjskega stila povezanega z izobraževalnim procesom.

Namen in naloge komisij za preverjanje in potrjevanje NPK

 • komisije za posamezno poklicno kvalifikacijo preverjajo in potrjujejo NPK. Komisijo oblikuje in imenuje Državni izpitni center;
 • komisije so sestavljene iz treh članov, izbranih iz liste članov, ki jo je določil minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa;
 • vsi člani komisij morajo imeti licenco. 

Kdo lahko pridobi licenco za člana komisije?

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi vsak, ki ima:

 • s katalogom strokovnih znanj in spretnosti določeno kvalifikacijo;
 • zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki;
 • opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister.

Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.

Državni izpitni center objavi javni razpis za člane komisij na svojih spletnih straneh

Pridobivanje licenc
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 1/07), ureja področje pridobivanja licenc.
Licenco lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno izobrazbo, vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki in opravljen program usposabljanja, ki je določen za člana komisije.

Za pridobitev licence so potrebni:

 • vloga, ki je kolkovana (upravni koleki v znesku 47,54 evrov),
 • kopija dokazila o izobrazbi,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah,
 • podpisana izjava o samoizločitvi v primeru, ko je to določeno z zakonom,
 • kopija potrdila o opravljenem usposabljanju. Dodatne informacije: Na spletni strani Državnega izpitnega centra http://www.ric.si ali na e-naslovu info@ric.si

Za katere poklicne kvalifikacije je že mogoče vložiti vlogo za pridobitev certifikata?

 • za VI. kvalifikacijsko raven: ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja in zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka;
 • za V. kvalifikacijsko raven: zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena asistentka, pediker/pedikerka, maser/maserka.

Koliko časa traja postopek od vložitve vloge kandidata do izdaje certifikata?
Trajanje postopkov je odvisno od razpisanih rokov izvajalca. Izkušnje pri pridobivanju certifikatov na drugih področjih pa govorijo, da postopki lahko trajajo tudi več mesecev

Kakšna je vloga Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije?
Zbornica – Zveza strokovno bedi nad vsebinami poklicnih kvalifikacij ter je pomemben vir strokovnjakov, ki so seznanjeni z novostmi na področju opravljanja poklicev. S temi strokovnjaki sodeluje pri pripravi profilov poklicev, poklicnih standardov, katalogov, itd.

Kako bo potekal postopek pridobitve NPK za posameznika?

Kako postanem kandidat?

Kandidat lahko postane vsak, ki si želi pridobiti dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica. Poleg želje mora kandidat izpolnjevati tudi nekatere zakonske omejitve:

 • star mora biti najmanj 18 let; izjemoma je kandidat lahko tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
 • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Pravice in obveznosti kandidata

Kandidat mora pokazati znanja, ki so zapisana v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti. Ta znanja lahko dokaže na osnovi dokumentov, zbranih v osebnem portfoliu.
V primeru ugotovitve komisije, da dokazila ne zadostujejo, je lahko kandidat povabljen tudi na preverjanja. Skozi celoten proces pridobitve certifikata mora izvajalec postopkov preverjanja in potrjevanja (institucija, v okviru katere bo pridobljen certifikat) kandidatu zagotoviti svetovanje.

Koraki pri pridobivanju certifikata

 • Kandidat pri izvajalcu vloži vlogo za pridobitev certifikata.
 • Izvajalec kandidatu ponudi svetovanje.
 • Izvajalec preveri kandidatovo prijavo.
 • Izvajalec obvesti kandidata o ustreznosti prijave – po potrebi kandidat prijavo dopolni.
 • Svetovalec svetuje pri pripravi zbirne mape.
 • Kandidat izdela zbirno mapo (zbirno mapo poimenujejo tudi portfolio ali osebna mapa).
 • Svetovalec ugotovi, ali kandidat izpolnjuje posebne pogoje iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 • Kandidat po potrebi pridobi posebne pogoje iz kataloga.
 • Svetovalec usmerja kandidata pri sestavi zbirne mape glede na katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 • Kandidat zbira potrdila, dokazila in referenčna pisma (oblikuje svojo zbirno mapo – portfolio; primer, kako naj bo urejen portfolio, smo objavili v Utripu 7/8 – 2008).
 • Ko je vloga popolna, izvajalec pošlje na Državni izpitni center zahtevo za imenovanje komisije.
 • Državni izpitni center imenuje komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK.
 • Izvajalec se dogovori s člani komisije za preverjanje in potrjevanje zbirnih map.
 • Komisija pregleda zbirno mapo kandidata, v primeru, da ne more potrditi znanja kandidata na podlagi zbirne mape, določi praktično nalogo v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 • Izvajalec obvesti kandidata.
 • Sledi praktično preverjanje NPK, ki je lahko pisno, praktično ali ustno – najpogosteje je izvedena kombinacija vseh treh. Preverjanje skupno ne sme trajati več kot 180 minut. V skladu s pravilnikom stroške preverjanja plača kandidat.
 • Če je praktično preverjanje neuspešno, izvajalec obvesti kandidata in izda odločbo o neuspešno opravljenem preverjanju.
 • Če je praktično preverjaje uspešno, izvajalec obvesti kandidata o uspešno opravljenem preverjanju in izda certifikat.
 • Kandidat lahko vloži pritožbo v treh dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi izdaje certifikata komisiji za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za delo.

Pomembno

 • Vključitev v postopek ugotavljanja in potrjevanja znanj in spretnosti je popolnoma prostovoljna odločitev vsakega posameznika.
 • Kandidat s pridobitvijo NPK ne pridobi stopnje izobrazbe, pač pa poklicno kvalifikacijo na določeni stopnji zahtevnosti, ki dokazuje usposobljenost za učinkovito delo v poklicu.
 • Vsi podatki o NPK so na voljo na www.nrpslo.org

Informacije za pridobitev NPK

Kandidati lahko v okviru Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije pridobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za pridobitev certifikata NPK.
Informacije so dostopne v različnih oblikah – potrebne podatke lahko kandidati poiščejo v podatkovnih bazah v okviru NRP ali pa stopijo v stik z nami:

 • prek e-pošte nrp@cpi.si ali
 • prek telefona 01/586 42 68,
 • kontaktna oseba je Tanja Logar.

Za pomoč pri pripravi prispevka se zahvaljujemo g. Slavku Lapanji in mag. Primožu Hvali Kamenščku.