Licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj v zdravstveni in babiški negi

1. Po kakšnih merilih so ovrednotena strokovna izpopolnjevanja?

(30. člen Pravilnika)

Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:
a) Strokovna srečanja (pasivna udeležba)

 • nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.                1 ura = 1 licenčna točka
 • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.    1 ura = 1 licenčna točka
 • drugo strokovno usposabljanje                                                                        5 licenčnih točk/teden

b) Aktivna udeležba
(predavanje/predstavitev/poster)                                                                           4 licenčnih točk

c) Znanstvena ali strokovna objava (število licenčnih točk številom avtorjev)

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index                           20 licenčnih točk
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji                        10 licenčnih točk
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)                         5 licenčnih točk
 • članek v strokovni reviji                                                                                  2 licenčni točki
 • članek v poljudno-znanstveni reviji                                                                2 licenčni točki

č) Recenzent

 • Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja   5 licenčnih točk
 • Recenzent strokovnega članka                                                                       1 licenčna točka

d) Urednik zbornika                                                                                              5 licenčnih točk
V primeru več urednikov, se število licenčnih točk deli s številom urednikov.

e) Ura strokovnega izpopolnjevanja traja 45 minut.

f) Zbornica - Zveza podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki so sprejeti v soglasju z ministrom, objavi na svoji spletni strani.

2. Ali je izvajalec dolžan sam posredovati vlogo za licenčno vrednotenje strokovnega izpopolnjevanja?

ORGANIZATOR:
Organizator strokovnega izpopolnjevanja
je tisti, ki naslovi vlogo za dodelitev licenčnih točk najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja.
Obrazec Vloge za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja je objavljen v priponki na koncu besedila in zavihku Javna pooblastila/Obrazci.

IZVAJALEC:
Izvajalec lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju, ki ga organizira nepooblaščeni organizator v roku devetdeset (90) dni po zaključenem strokovnem izpopolnjevanju.
Obrazec Vloga za dodelitev licenčnih točk posamezniku je objavljen v priponki na koncu besedila in zavihku Javna pooblastila/Obrazci.

V skladu s Pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege morajo oddane vloge za dodelitev licenčnih točk posamezniku obvezno vsebovati:

 • izpolnjeno vlogo za dodelitev licenčnih točk posamezniku,
 • program strokovnega izobraževanja/izpopolnjevanja in
 • potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju/izobraževanju.

Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

3. Kakšni so dodatni pogoji za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja?

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) v 19. členu določa, da se obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju nanašajo na:
-        zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko, v trajanju najmanj 6 ur;
-        temeljne postopke oživljanja, v trajanju najmanj 6 ur;
-        kakovost in varnost v zdravstvu, v trajanju najmanj 6 ur.

Za obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja se skladno z določili tretjega odstavka 19. člena pravilnika priznavajo zgolj tista izpopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v Navodilu za oceno ustreznosti programa stalnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: navodilo), ki je objavljeno na tej spletni strani (priponka spodaj).

Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

Navodilo v V. poglavju določa dodatne kriterije za izvedbo obveznih vsebin stalnega izpopolnjevanja, ki so med drugim za posamezno obvezno vsebino naslednji:

a) zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika
 Predavatelji ali inštruktorji morajo izpolnjevati tudi vsaj enega od naslednjih pogojev:
-    v bibliografski bazi vpisano delo s področja zakonodaje ali etike v zdravstvu;
-    opravljena izobraževanja s področja zakonodaje ali etike;
-    sodelovanje v komisijah ali delovnih skupinah s področja zakonodaje ali etike.

b) temeljni postopki oživljanja
Delavnice za pridobivanje znanj in veščin s področja temeljnih postopkov oživljanja morajo biti v skladu s trenutno veljavnimi smernicami oživljanja v svetu. Za področje Evrope izdaja smernice oživljanja Evropski svet za oživljanje (European Resuscitation Council).

Zaradi zagotavljanja kakovosti podanih vsebin in izvedbe mora pooblaščeni organizator usposabljanja zagotoviti naslednje pogoje:
-    predavatelji in inštruktorji morajo biti nosilci licence izvajalca dodatnih postopkov oživljanja (Advanced Life Support Provider), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino;
-    predavatelji in inštruktorji morajo biti aktivno zaposleni oziroma so vključeni v time, ki izvajajo postopke temeljnih ali dodatnih postopkov oživljanja.

Pogoji za izvedbo predavanj in delavnic iz temeljnih postopkov oživljanja:
-    minimalni obseg ur izpopolnjevanja je 6 pedagoških ur,
-    najmanj 50 odstotni delež mora biti namenjen delavnicam v skupinah,
-    praviloma se praktični del izvaja v majhnih skupinah,
-    izpit je sestavni del tečaja, sestavljen je iz pisnega in praktičnega preizkusa.

c) kakovost in varnost v zdravstvu
Predavatelji ali inštruktorji morajo izpolnjevati tudi vsaj enega od naslednjih pogojev:
-    v bibliografski bazi vpisano delo s področja kakovosti ali varnosti v zdravstvu;
-    opravljena izobraževanja s področja kakovosti ali varnosti v zdravstvu;
-    sodelovanje v komisijah ali delovnih skupinah kakovosti ali varnosti v zdravstvu.

4) Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice - Zveze

 • torek: od 9.00 do 11.00
 • sreda: od 9.00 do 11.00
 • četrtek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 - 17.00

Kontaktna oseba: Špela Pavlič
E-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si oz licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Zbornica - Zveza