Licenčni izpit

Preizkus strokovne usposobljenosti (licenčni izpit)

Preizkus strokovne usposobljenosti ali licenčni izpit je poseben preizkus strokovnega znanja s področja obveznih vsebin zdravstvene in babiške nege (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, kakovost ter varnost v zdravstvu) oziroma preizkus strokovne usposobljenosti s praktičnim delom v ustreznem simulacijskem centru, ki ga vodi tričlanska komisija.

Izvajalcu zdravstvene in babiške nege se na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16) licenca podaljša na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti v posameznem licenčnem obdobju (opravljene vse obvezne vsebine in pridobljenih 70 licenčnih točk).
Če izvajalec ne pridobi vseh licenčnih točk ali nima opravljenih vseh obveznih vsebin, Zbornica – Zveza izvajalcu s sklepom podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev in ga napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.
Če izvajalec ne izpolni obveznosti strokovnega izpopolnjevanja iz sklepa o podaljšanju licenčnega obdobja in napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje, se izvajalec napoti na opravljanje licenčnega izpita (preizkus strokovne usposobljenosti).

1. Preverjanje znanja iz obveznih vsebin

a) Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Teoretični in praktični preizkus znanja obvezne vsebine zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika je sestavljen iz pisnega dela ter ustnega preizkusa znanja oziroma zagovora, ki ga vodi član komisije, odgovoren za preizkus strokovne usposobljenosti s področja obvezne vsebine zakonodaja s področja zdravstva in poklicne etike.

Preverjanje znanja iz obvezne vsebine zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika temelji na znanju s področja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike kot obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licenčnega obdobja in poznavanje naslednjih vsebin:

 • pravna ureditev zdravstvene dejavnosti:
 • področje zdravstvene zakonodaje (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti, drugi pomembni dokumenti)
 • pacientove pravice
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, ugovor vesti
 • delovno pravno področje:
  • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
 • Zakon o preprečevanju nasilja v družini in Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti
 • kazenska in odškodninska (materialno) odgovornost
 • kodekse etike izvajalcev zdravstvene in babiške nege (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije) in Kodeks etike za babice Slovenije
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
 • družbeno skrb za zdravje in njeno realizacijo – nacionalni plan
 • vloga zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter strokovnih združenj in zbornic
 • kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi

b) Kakovost in varnost v zdravstvu

Teoretični in praktični preizkus znanja obvezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu je sestavljen iz pisnega in ustnega preizkusa znanja, ki ga vodi član komisije, odgovoren za preizkus strokovne usposobljenosti s področja obvezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu.

Preverjanje znanja iz obvezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu temelji na znanju s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu kot obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licenčnega obdobja obsega preverjanje znanja in pridobljenih kompetenc:

 • razlikovanje med izboljšanjem in zagotavljanjem kakovosti,
 • znati uporabljati orodja za izboljševanje kakovosti v zdravstvu,
 • razvijanje sposobnost določanja in obvladovanja stopnje tveganja v zdravstveni negi,
 • razumevanje osnovnega koncepta nastanka, obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb, povezanih z zdravstveno oziroma babiško nego in oskrbo,
 • poznavanje in uporaba postopkov za preprečevanje bolnišničnih okužb,
 • znanje za proučevanje različnih projektov in raziskav o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih,
 • znanje o prepoznavi pomanjkljivosti v procesih in izvedbi dopolnitev procesov za zagotavljanje kakovosti v organizaciji,
 • znanja in spretnosti za reševanje problema okužb, povezanih z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
 • znanje o vzpostavitvi kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvene oziroma babiške nege.

c) Temeljni postopki oživljanja

Teoretični in praktični preizkus znanja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja je sestavljen iz praktičnega preizkusa strokovne usposobljenosti izvajalca:

 • prepoznavanje in ukrepanje ob srčnem zastoju,
 • izvajanja temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 • izvajanja temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 • preverjanje znanja ukrepanja ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 • uporabljanja AED pri oživljanju,
 • prepoznavanja osnovnega srčnega ritma pred in ob zastoju srca,
 • poznavanju etičnih dilem pri oživljanju, ki jih zna reševati.

2. Praktični preizkus strokovne usposobljenosti v simulacijskem centru

Praktični preizkus strokovne usposobljenosti s praktičnem delom v ustreznem simulacijskem centru poteka v prisotni tričlanske komisije, kjer se v približku kliničnega okolja ob individualni presoji posameznega kandidata preveri poznavanje in obvladovanje vseh pomembnejših kompetenc izvajalcev zdravstvene oziroma babiške nege.

3. Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti

Izvajalec nosi stroške v zvezi z ugotavljanjem, ali je izpolnil svoje obveznosti strokovnega izpopolnjevanja in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti.
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti so navedeni v ceniku Zbornice – Zveze, ki je bil sprejet na podlagi soglasja ministrice za zdravje.

Preizkus strokovne usposobljenosti (licenčni izpit)  659,00 EUR
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti samo iz obveznih vsebin 261,00 EUR
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti samo praktične vsebine 398,00 EUR

Po neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza o tem obvesti njegovega delodajalca. Ker izvajalec ni opravil preizkusa strokovne usposobljenosti, mu ni mogoče izdati odločbe o podaljšanju licence. Po poteku veljavnosti licence Zbornica – Zveza izvajalca izbriše iz registra.

Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. O izbrisu iz registra je obveščen delodajalec.