Licenčni izpit

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (LICENČNI IZPIT)

Preizkus strokovne usposobljenosti ali licenčni izpit je poseben preizkus strokovnega znanja oziroma strokovne usposobljenosti:

 • s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege in
 • obveznih vsebin zdravstvene in babiške nege (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika ter kakovost ter varnost v zdravstvu), ki ga vodi tričlanska komisija Zbornice - Zveze.

Izvajalcu zdravstvene in babiške nege se na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16) licenca podaljša na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti v posameznem licenčnem obdobju (opravljene vse obvezne vsebine in pridobljenih 70 licenčnih točk).
Če izvajalec ne pridobi vseh licenčnih točk ali nima opravljenih vseh obveznih vsebin, Zbornica – Zveza izvajalcu s sklepom podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev in ga napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.
Če izvajalec ne izpolni obveznosti strokovnega izpopolnjevanja iz sklepa o podaljšanju licenčnega obdobja in napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje, se izvajalec napoti na opravljanje licenčnega izpita (preizkus strokovne usposobljenosti).

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega:

 • pisno preverjanja znanja izvajalca s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege in obveznih vsebin stalnega izpopolnjevanja (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika ter kakovost in varnost v zdravstvu) ter
 • praktično preverjanje znanja izvajalca s področja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja oziroma drugih strokovnih vsebin zdravstvene oziroma babiške nege in
 • ustnega preverjanja znanja izvajalca.

A.    PISNO PREVERJANJA ZNANJA IZVAJALCA S STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE ALI BABIŠKE NEGE IN OBVEZNIH VSEBIN STALNEGA IZPOPOLNJEVANJA

1)    Pisno preverjanje znanja s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisni preizkus s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege.

2)    Pisno preverjanje znanja iz obveznih vsebin

a)    Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Preverjanje znanja iz obvezne vsebine zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika temelji na znanju s področja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike kot obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licenčnega obdobja in poznavanje naslednjih vsebin:

 •  pravna ureditev zdravstvene dejavnosti:
  1. področje zdravstvene zakonodaje (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti, drugi pomembni dokumenti)
  2. pacientove pravice
  3. pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, ugovor vesti
 • delovno pravno področje:
  1. temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
 • Zakon o preprečevanju nasilja v družini in Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti
 • kazenska in odškodninska (materialno) odgovornost
 • kodekse etike izvajalcev zdravstvene in babiške nege (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije) in Kodeks etike za babice Slovenije
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
 • družbeno skrb za zdravje in njeno realizacijo – nacionalni plan
 • vloga zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter strokovnih združenj in zbornic
 • kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi.


b)    Kakovost in varnost v zdravstvu

Preverjanje znanja iz obvezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu temelji na znanju s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu kot obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licenčnega obdobja ter obsega preverjanje znanja in pridobljenih kompetenc:

 • razlikovanje med izboljšanjem in zagotavljanjem kakovosti,
 • znati uporabljati orodja za izboljševanje kakovosti v zdravstvu,
 • razvijanje sposobnost določanja in obvladovanja stopnje tveganja v zdravstveni negi,
 • razumevanje osnovnega koncepta nastanka, obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb, povezanih z zdravstveno oziroma babiško nego in oskrbo,
 • poznavanje in uporaba postopkov za preprečevanje bolnišničnih okužb,
 • znanje za proučevanje različnih projektov in raziskav o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih,
 • znanje o prepoznavi pomanjkljivosti v procesih in izvedbi dopolnitev procesov za zagotavljanje kakovosti v organizaciji,
 • znanja in spretnosti za reševanje problema okužb, povezanih z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
 • znanje o vzpostavitvi kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvene oziroma babiške nege.

c)    Temeljni postopki oživljanja

Teoretični preizkus znanja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja je sestavljen iz teoretičnega preizkusa strokovne usposobljenosti izvajalca:

 • prepoznavanje in ukrepanje ob srčnem zastoju,
 • izvajanja temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 • izvajanja temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 • preverjanje znanja ukrepanja ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 • uporabljanja AED pri oživljanju,
 • prepoznavanja osnovnega srčnega ritma pred in ob zastoju srca,
 • poznavanju etičnih dilem pri oživljanju, ki jih zna reševati.


B.    PRAKTIČNO PREVERJANJE ZNANJA IZVAJALCA S PODROČJA OBVEZNE VSEBINE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OZIROMA DRUGIH STROKOVNIH VSEBIN ZDRAVSTVENE OZIROMA BABIŠKE NEGE

Praktični preizkus znanja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja je sestavljen iz praktičnega preizkusa strokovne usposobljenosti izvajalca:

 • prepoznavanje in ukrepanje ob srčnem zastoju,
 • izvajanja temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 • izvajanja temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 • preverjanje znanja ukrepanja ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 • uporabljanja AED pri oživljanju,
 • prepoznavanja osnovnega srčnega ritma pred in ob zastoju srca,
 • poznavanju etičnih dilem pri oživljanju, ki jih zna reševati.

V okviru praktičnega preizkusa lahko komisija preveri tudi drugo praktično znanje s področja zdravstvene ali babiške nege.

C.    USTNO PREVERJANJA ZNANJA IZVAJALCA

Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja in uspešno opravljen praktični preizkus znanja sta pogoj za pristop k ustnemu preverjanju znanja izvajalca s področja strokovnih in obveznih vsebin.

1.    Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti

Izvajalec nosi stroške v zvezi z ugotavljanjem, ali je izpolnil svoje obveznosti strokovnega izpopolnjevanja in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti.
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti so navedeni v ceniku Zbornice – Zveze, ki je bil sprejet na podlagi soglasja ministrice za zdravje.
Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje št. 014-6/2016/4 z dne 17. 5. 2016 strošek preizkusa strokovne usposobljenosti znaša 659 EUR z DDV.

Po neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza o tem obvesti njegovega delodajalca. Ker izvajalec ni opravil preizkusa strokovne usposobljenosti, mu ni mogoče izdati odločbe o podaljšanju licence. Po poteku veljavnosti licence Zbornica – Zveza izvajalca izbriše iz registra.

Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. O izbrisu iz registra je obveščen delodajalec.