Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Skupna izjava novinarske konference

Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege

Varčevati na račun zdravja ljudi je neetično

Ljubljana, 12. september 2018 – Stanje na področju zdravstvene nege je vse slabše – zapirajo se bolnišnični oddelki, kader odhaja na delo v tujino in zapušča svoj poklic. Ključne organizacije na področju zdravstvene nege – Zbornica – Zveza, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Florence sindikat medicinskih sester – Pergam ter Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije – že dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere, ki vladajo na področju zdravstvene nege, zato so podpisale zavezo o skupnem prizadevanju k reševanju omenjene problematike ter oblikovale zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege v korist pacientov in izvajalcev. Ministrstvo za zdravje pozivajo k takojšnji izpolnitvi teh zahtev.

Od Ministrstva za zdravje zahtevajo spoštovanje določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej-K ter čimprejšnje izvrševanje 38. člena ZZDej-K in s tem reševanje problematike srednjih medicinskih sester. Nadaljnje zahteve vključujejo sprejem pravilnika o organizaciji službe zdravstvene, babiške nege in oskrbe za javne zdravstvene zavode in javne socialnovarstvene zavode ter sprejem obljubljenih kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi, ki bi morali biti na podlagi stavkovnega sporazuma sprejeti do 31. 12. 2013.

Poleg tega Zbornica – Zveza in pristojni sindikati Ministrstvo za zdravje in druge odločevalce pozivajo k sistemskemu reševanju problematike pomanjkanja medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, saj to ogroža varnost tako pacientov kot izvajalcev zdravstvene nege. Poleg tega pa apelirajo k sprejemu zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki bo sistemsko in na zakonski ravni uredil to področje ter dal reguliranemu poklicu diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice enakopraven položaj z drugimi reguliranimi poklici, kot so zdravnik, zobozdravnik in farmacevt, ki svoj zakon že imajo.

»Poklic medicinske sestre je zaupanja vreden poklic, ki pa na žalost predvsem zaradi slabih pogojev dela, pogosto celo na meji vzdržnega, zaradi preobremenjenosti in podplačanosti ni privlačen. Če ne bomo sistemsko rešili statusa izvajalcev zdravstvene nege, ne moremo pričakovati, da se bodo mladi odločali za ta poklic. Če ne uspemo izboljšati trenutnih nevzdržnih razmer, bo pomanjkanje kadra na področju zdravstvene in babiške nege še večje in pacienti tako ne bodo deležni varne in kakovostne obravnave,« je poudarila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Prvi korak v sistemsko reševanje razmer je sprejetje dokumenta Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki je osnova za nadaljnje urejanje dejavnosti zdravstvene nege in poklica. Sprašujem pa se, ali je zdravje ljudi res prednostna naloga vlade oziroma kar celotne politike. Če je, denar ne sme biti težava, če ni, pa naj nam to jasno povejo. Varčevati na račun zdravja ljudi pa je milo rečeno neetično,« je zaključila Ažmanova.

Pristojni sindikati, ki so skupaj z Zbornico – Zvezo podpisali zavezo o skupnem prizadevanju k reševanju problematike na področju zdravstvene nege, so se strinjali, da je sprejem kompetenc in poklicnih aktivnosti nujen, saj so te temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov. S sprejetjem slednjih ter z zaposlitvijo dodatnega kadra v zdravstveni negi tako v zdravstvu kot na področju socialnega varstva se bodo delovne razmere pomembno izboljšale. Ključne organizacije na področju zdravstvene nege so prihajajočo vlado pozvale, da se vsi ključni deležniki na področju zdravstvenega sistema sestanejo in skupaj poiščejo rešitve, ki bodo celotnemu zdravstvenemu timu omogočile boljše pogoje dela, ki bodo v korist tako pacientov kot izvajalcev.

                          

###

Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si