Posebno obvestilo Zbornice – Zveze glede napotitve izvajalcev na dodatno strokovno izpopolnjevanje

 ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, april 2017

Posebno obvestilo Zbornice – Zveze glede napotitve izvajalcev na dodatno strokovno izpopolnjevanje

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza) je na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) začela z izdajo sklepov o podaljšanju licence za obdobje največ 12 mesecev in napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje za izvajalce, ki niso izpolnili pogoja podaljšanja licence za naslednje sedemletno licenčno obdobje. V sklepu je opredeljeno število manjkajočih licenčnih točk, ki jih mora izvajalec zbrati na podlagi udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih oziroma obvezne vsebine, ki jih mora pridobiti.


S sklepom se licenčno obdobje izvajalcem podaljša za največ 12 mesecev, vendar morajo le ti naložene obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja izpolniti najpozneje v 90 dneh pred potekom podaljšanega licenčnega obdobja. Z izpolnitvijo obveznosti bo Zbornica – Zveza izvajalcem izdala odločbo o podaljšanju licence za naslednje sedemletno obdobje.


V primeru, da v roku, ki je naveden v sklepu, izvajalci ne izpolnijo naložene obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, se jih napoti na preizkus strokovne usposobljenosti iz obveznih vsebin oziroma praktičnih vsebin zdravstvene ali babiške nege, ki poteka pred tričlansko komisijo. Na Zbornici – Zvezi pričakujemo, da preizkus strokovne usposobljenosti za večino izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki so napoteni na dodatno strokovno izpopolnjevanje, ne bo potreben, saj se izvajalci zaradi vloge v sistemu zdravstvenega varstva in neposrednega dela s pacienti zavedamo pomena strokovne usposobljenosti.

Kot nosilec javnega pooblastila podpiramo prizadevanja izvajalcev, da bodo izpolnili vse obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja in s tem izpolnili pogoj za podaljšanje licence. Na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si) bomo zato v prihodnje objavili poseben portal, v katerem boste lahko spremljali stanje pridobljenih licenčnih točk in opravljenih obveznih vsebin, objavljena bodo tudi dodatna pojasnila glede napotitev na dodatno strokovno izpopolnjevanje. Z namenom, da so podatki, ki se vodijo v registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege točni in popolni, vas prosimo, da nas obveščate o njihovih morebitnih spremembah (osebno ime, prebivališče, delodajalec …).

Zbornica – Zveza